Asset Publisher

Drzewostany referencyjne

Wykaz drzewostanów referencyjnych w Nadleśnictwie Leśny Dwór aktualnych na dzień 13.01.2015r.

Kod pow.
A - strefy ochrony całorocznej ptaków 35,29
B - d-stany na siedliskach bagiennych 50,09
C - d-stany na obszarach ze szkodami powodowanymi przez bobry 1,30
D - d-stany związane z ochroną dziedzictwa kulturowego 37,35
E d-stany stanowiące enklawy wśród pól, szczególnie przez bobry 53,60
G- grupowe pomniki przyrody 0,30
K - biogrupy 0
I - wyspy 0
N - d-stany o cechach zbliżonych do naturalnych 198,90
O - d-stany na obszarach z „drzewostanami postrzelonymi" w czasie działań wojennych oraz na poligonach 0
P - parki podworskie, zwłaszcza to o charakterze leśnym 20,56
R - rezerwaty przyrody 10,87
S - stanowiska dokumentacyjne 2,77
T - d-stany na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce (wąwozy, zbocza, tereny podtopione i zalewowe) 251,44
W - d-stany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych 190,74
Z - d-stany na źródliskach i strefach wysięgów 115,22
X - miejsca występowania: jelonka rogacza, pachnący dębowej, kozioroga dębosza 0
razem 968,43